Szanowni Państwo,

Witamy na stronie projektu „Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4. „Zarządzanie własnością intelektualną – konkurs otwarty dla IOB”, Podziałanie 5.4.2. „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”, finansowanego przez Unię Europejską ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększanie świadomości przedsiębiorstw w zakresie roli i znaczenia praw własności intelektualnej w ich codziennej działalności.

W rozwijającej się gospodarce opartej na konkurencyjności i wiedzy kluczową rolę odgrywają innowacyjne technologie i produkty. Sukces rynkowy przedsiębiorstw, które je rozwijają i wprowadzają na rynek coraz częściej zależy nie tylko od skutecznej strategii biznesowej, ale od towarzyszącej jej strategii w zakresie własności intelektualnej. Nowe pomysły i idee rozwinięte w odpowiedni sposób mogą stać się przedmiotem własności i tym samym przedmiotem obrotu gospodarczego właśnie dzięki prawom własności intelektualnej. Z tego względu, niezbędna w działalności przedsiębiorstw staje się znajomość zasad ochrony praw własności intelektualnej jako narzędzia chroniącego innowacyjne rozwiązania oraz sposobów ich gospodarczej eksploatacji.

Popularyzacja wiedzy na temat roli i znaczenia praw własności intelektualnej jest szczególnie potrzebna wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują sposobów na zaistnienie na rynku i rozwój, dysponując przy tym niewielkimi aktywami materialnymi.

Celem naszego projektu jest uświadomienie zwłaszcza tej grupie przedsiębiorstw, że potencjał intelektualny firmy stanowi realny kapitał, pozwalający na uzyskanie konkurencyjnej pozycji na rynku, a także przedstawienie im sposobów i kosztów związanych z ochroną własności intelektualnej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną oraz realizowanych w ramach projektu działań na rzecz przedsiębiorstw!

Aktualności

Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca 2011 r. zakończona została realizacja naszego projektu. W okresie trwania projektu zostało zorganizowanych w całej Polsce 8 seminariów dla MŚP, poświęconych różnym zagadnieniom związanym z prawami własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw, w których wzięło udział ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw. Ponadto, opublikowana została także seria 8 poradników dla MŚP poświęconych: ochronie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie, własności intelektualnej w różnych sektorach rynku (sektorze odzieżowo-tekstylnym, w działalności promocyjno-reklamowej, branży informatycznej), umowom w prawie własności intelektualnej oraz twórczości pracowniczej w przedsiębiorstwie. Elektroniczne wersje poradników dostępne są pod zakładką „Opracowania dla MŚP”. Rozesłanych do przedsiębiorstw zostało 12 numerów IP-Biuletynu, poświęconego zarządzaniu aktywami niematerialnymi w firmie, których archiwum znajdziecie Państwo w zakładce „IP-Biuletyn”.
Pomimo formalnego zakończenia projektu nadal funkcjonowała będzie nasza strona, na której publikowane będą informacje o organizowanych w przyszłości przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ wydarzeniach związanych z problematyką ochrony wlasności intelektualnej.